Refreshing and Bright Strawberry Thyme Vodka Sparkler